man
tirs
ons
tors
fre
lør
søn
m
t
o
t
f
l
s
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SASklubben love og vedtægter

L O V E o g V E D T Æ G T E R  

REGION DANMARK  

 1. marts 2017

 

 • 1. Formål
 • 2. Samarbejde udadtil
 • 3. Medlemskab

3.1 Ekskludering af medlemmer

 • 4. Kontingent
 • 5. Generalforsamling

5.1 Ordinær generalforsamling

5.2 Ekstra ordinær generalforsamling

 • 6. Stemmeafgivning og valg

6.1 Stemmeafgivning

6.2 Valg

6.3 Valg af sektionsbestyrelsesmedlemmer

 • 7. Klubbens administration

7.1 Virksomhedsår

7.2 Klubbens bestyrelse

7.3 Sektionsleder

7.4 Revision

7.5 Klubhus Ved Diget

7.6 Klubhus Tømmerup Stationsvej

 • 8. Sektioner
 • 9. Lovændringer
 • 10. Opløsning
 •  
 1. Klubbens navn og formål

Klubbens navn er SAS Group Club i Danmark, og den er stiftet den 10.december 1951 ved en sammenslutning af D.D.L.’s funktionærforening og D.D.L.’s sportsforening.

Det er klubbens formål under frie og selskabelige former at virke for et øget samarbejde og godt kammeratskab mellem alle ansatte i SAS eller dertil knyttede selskaber. Klubben har som hensigt at arrangere underholdning samt gennem særlige sektioner at varetage medlemmernes fritidsinteresser, idræts-og hobbyvirksomhed.

Klubben skal være upolitisk og ikke engagere sig i lønnings- og arbejdsmæssige forhold.

 • 2. Samarbejde udadtil og tilslutning til forbund

Klubben skal i fællesskab med tilsvarende klubber i Norge og Sverige søge at fremme og udbygge det skandinaviske samarbejde. Den kan også samarbejde med andre sammenslutninger af lignende karakter.

Det pålægges sektionernes bestyrelse at sørge for, at disse er tilsluttet de forbund, som er nødvendig for deres virke.

 • 3. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der indsender begæring herom.

Udmeldelse må ske skriftligt til klubbens bestyrelse. Medlemskabet ophører automatisk ved afgang fra SAS pr. dato for betalt kontingentperiode. Medlemskab kan dog fortsætte ved ansøgning herom.

Til æresmedlem kan udnævnes medlemmer, som efter bestyrelsens indstilling har gjort sig fortjent. Denne udnævnelse kan foregå på en generalforsamling eller i forbindelse med andet SAS Group Club arrangement.

 • 3.1 Ekskludering af medlemmer

Et medlem, som overtræder SAS Group Club’s love eller på anden måde skader klubben, kan suspenderes for kortere tid eller ekskluderes. Afgørelsen træffes af bestyrelsen men kan på forlangende prøves på generalforsamling.

 • 4. Kontingent

Kontingent til SAS Group Club fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Kontingenter for medlemskab af de enkelte sektioner fastsættes af sektionen, men skal godkendes af SAS Group Club’s bestyrelse.

Kontingentet kan betales via lønudbetaling.

Pensionister og medlemmer uden løntræk betaler dog en gang om året.

Indbetalt kontingent vil ikke blive refunderet.

Æresmedlemmer er fritaget for at betale kontingent.

 • 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højest besluttende myndighed.

Beslutninger, der træffes på en generalforsamling, skal indføres i klubbens forhandlingsprotokol, og underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 • 5.1 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden den 1. april. Indvarsling skal foretages af bestyrelsen mindst      3 uger i forvejen.

Indvarslingen skal indeholde de punkter, der skal behandles på generalforsamlingen, udover de lovbefalede. Den skal ligeledes indeholde frist for aflevering af forslag fra medlemmerne

(Vedr. lovforslag se § 9).

Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling og afgørelse på en ordinær generalforsamling være indgivet skriftligt til klubbens formand senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen
 3. Valg af mødesekretær og stemmeudvalg
 4. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed
 5. Godkendelse af regnskabet og revisionens kommentarer
 6. Fremlæggelse af det af bestyrelsen og repræsentantskabet vedtagne budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg ifølge lovene
 10. Eventuelt

 

 • 5.2 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning på en ordinær generalforsamling eller efter bestyrelsens ønske, eller når forlangende derom skriftligt rettes til bestyrelsen af mindst 1/4 af medlemmerne med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet.

Indvarslingen skal foretages af bestyrelsen med mindst 1 uges varsel og med angivelse af dagsorden, og skal publiceres på klubbens hjemmeside.

Indkaldelse kan ske samtidigt med indkaldelse til ordinær generalforsamling

 • 6. Stemmeafgivning og valg

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i lovene.

Hvert medlem med SAS status er stemmeberettiget med 1 stemme.

(SAS status = aktiv SAS ansat eller SAS pensionist)

 • 6.1 Stemmeafgivning

Medlemmer, som er syge eller i tjeneste, kan stemme ved fuldmagt.

Hvert medlem på generalforsamlingen må dog højst medbringe 1 fuldmagt.

Ved stemmelighed bliver formandens stemme afgørende.

Stemmeafgivningen skal være skriftlig, hvis mindst 1/4 af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

 • 6.2 Valg

Kun SAS ansatte og ligestillede medlemmer af klubben kan opstilles til valg. Hvis man pensioneres som bestyrelsesmedlem kan man genvælges. Dog skal 2/3 af bestyrelsen være SAS ansatte ligesom formand og næsteformand skal være SAS ansat.

Medlemmer, som ønsker at opstille til formand eller kasserer, skal skriftligt meddele dette til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Medlemmer som ønskes opstillet til SAS Group Club’s bestyrelse, skal skriftligt meddele bestyrelsen dette senest 1 uge før generalforsamlingen.

Valg skal foregå på generalforsamlingen og efter nedenstående regler:

Der vælges skiftevis:

Formand

Op til 3 bestyrelsesmedlemmer

1 suppleant

1 revisor

1 revisorsuppleant i ulige årstal, samt

Kasserer

Op til 2 bestyrelsesmedlemmer

1 suppleant

1 revisor

1 revisorsuppleant i lige årstal

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmøde.

Alle valg gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Klubbestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges til revisorer eller revisorsuppleant..

 • 6.3 Valg af sektionsbestyrelsesmedlemmer

Ordinære medlemmer i sektionsbestyrelser kan opstilles til valg. Dog gælder:

Sektionsbestyrelsesmedlemmer kan ikke opstilles til formand eller kasserer.

Der kan kun være et bestyrelsesmedlem fra en sektion i SAS Group Clubs bestyrelse

 • 7. Klubbens administration

Klubbens virksomhed ledes af en bestyrelse med sæde i København/Kastrup.

Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen.

 • 7.1 Virksomhedsår

Klubbens virksomheds- og regnskabsår følger kalenderåret.

 • 7.2. Klubbens bestyrelse

Klubbens bestyrelse består af:

 1. Formand
 2. Næstformand
 3. Kasserer
 4. op til 4 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens medlemmer kan pålægges specielt arbejdsområde, såsom:

 1. Underholdningsleder
 2. Sportsleder
 3. Klubhus-forvalter
 4. Revyleder

Suppleanter skal indkaldes til bestyrelsesmøder mindst 4 gange om året men altid marts og oktober, når et bestyrelsesmedlem fratræder før tid, og de overtager i resterende periode stemmeret samt øvrige beføjelser.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Et sådant udvalg skal altid ledes af et bestyrelsesmedlem.

Det pålægges bestyrelsen at:

 1. overvåge, at klubbens love efterleves
 2. konstituere sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen
 3. arrangere og indkalde til klubbens møder
 4. sørge for kontakt med sektionerne og kontrollere deres virksomhed
 5. forvalte klubbens kapital og udarbejde klubbens årlige budget
 6. sørge for, at der føres protokol over klubbens og bestyrelsens møder, samt godkende protokollen
 7. overlevere klubbens regnskaber med nødvendige bilag til revisorerne senest 2 uger før generalforsamlingen
 8. varetage klubbens interesser og sørge for kontakt med selskabets ledelse
 9. foreslå udnævnelse af æresmedlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer inkl. formand og/eller næstformand er tilstede.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er fungerende formands stemme afgørende.

Bestyrelsen må ikke træffe beslutninger af væsentlig betydning for de enkelte sektioner, uden at en repræsentant for denne er indkaldt til bestyrelsesmødet.

Hvis der skal træffes beslutning om en sektion for hvilken bestyrelsesmedlem sidder i bestyrelsen har bestyrelsesmedlemmet ikke stemmeret

Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – har ansvaret for, at bestyrelsen, sektionsledermøde og generalforsamlingen indkaldes, når det er nødvendigt. Formanden skal repræsentere klubben og lede bestyrelsesmøderne, samt sørge for at der udpeges en ordstyrer til sektionsledermøderne. Endvidere skal han kontrollere protokollen fra disse møder.

Formanden skal (sammen med kassereren) attestere alle udbetalinger fra klubbens kasse.

Formanden er honoraraflønnet, og bestyrelsen fastsætter honorarets størrelse.

Næstformanden er formandens stedfortræder.

Kassereren indkasserer medlemskontingentet, varetager klubbens regnskaber og forvalter likvide midler.

Kassereren er honoraraflønnet, og bestyrelsen fastsætter honorarets størrelse.

 • 7.3. Sektionsledermøde

Sektionsledermødet består af klubbens bestyrelse samt formændene og kassererne fra hver af klubbens godkendte sektioner eller deres stedfortrædere.

Sektionslederne indkaldes årligt til møde af bestyrelsen med mindst 2 uges varsel.

 • 7.4 Revision

Revision af klubbens regnskaber foretages af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer, i samarbejde med en af SAS ledelsen udpeget person. Klubbens regnskaber pr. 31. december skal hvert år inden generalforsamlingen revideres. Revisorerne skal efter granskning af regnskaber og protokol udfærdige skriftlig revisionsberetning til generalforsamlingen. Revisionsberetningen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

 • 7.5 Klubhuset Ved Diget 25

Klubhuset Ved Diget 25 ejes af SAS Group Club. Bestyrelsen er ansvarlig for husets drift og vedligeholdelse.

Huset står til medlemmernes disposition efter det af bestyrelsen udfærdigede hus-/ordens reglement.

Den daglige drift varetages af en forpagter, hvis tilknytningsforhold til SAS Group Club altid skal være nedfældet på en retsgyldig forpagterkontrakt.

Bestyrelsen (kontoret) varetager til daglig kontakten til forpagteren, og klubhusforvalter samt fører tilsyn med husets almene stand, inventar og tekniske installationer.

Klubhusforvalteren er honoraraflønnet, og bestyrelse fastsætter honorarets størrelse.

Væsentlige ændringer på bygninger og eksisterende grundareal samt låntagning, omprioritering og salg, skal godkendes på en generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.

Ved klubbens eventuelle opløsning gælder samme regler som nævnt i § 10.

 • 7.6 Klubhuset Tømmerup Stationsvej 10

Klubhuset på Tømmerup Stationsvej forvaltes af SAS Group Club.

Klubhuset udlånes til sektionerne og til klubbens enkelte medlemmer efter det af bestyrelsen fastsatte regulativ.

Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som klubhusforvalter. Denne fører tilsyn med husets almene tilstand, rengøringsstandard, inventar og tekniske installationer. Der skal udarbejdes et budget for klubhuset, som skal indgå i SAS Group Club’s samlede budget.

Klubhusforvalteren er honoraraflønnet, og bestyrelse fastsætter honorarets størrelse.

 • 8. Sektioner

SAS Group Club medlemmer, som ønsker at dyrke specielle fritidsinteresser inden for hobby- og idrætsvirksomhed, kan danne sektioner under SAS Group Club.

Nye sektioner skal godkendes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Sektionerne ledes hver for sig af en bestyrelse, som mindst skal bestå af en formand, der er en aktiv SAS ansat og en kasserer. Hvis der er flere bestyrelsesmedlemmer end formand og kasserer skal 2/3 af bestyrelsen være aktive SAS ansatte. Bestyrelsen vælges af sektionsmedlemmerne på respektive sektionsgeneralforsamlinger for mindst 1 år.

Bestyrelsesmedlemmer i sektionerne skal være medlem af SAS Group Club

Sektionsgeneralforsamling skal (fortrinsvis) afholdes før SAS Group Club’s generalforsamling.

Sektionsbestyrelserne skal senest 1 uge efter afholdt generalforsamling indsende deres budget, regnskab og beretning om virksomhed til bestyrelsen.

Sektionsbestyrelsernes sammensætning skal straks efter afholdt sektionsgeneralforsamlingen skriftligt meddeles SAS Group Club’s bestyrelse.

Sektionens love skal godkendes af SAS Group Club bestyrelsen, ligesom ændringer af lovene skal tilstilles SAS Group Club bestyrelsen.

Ved interskandinaviske udvekslinger skal arrangerende sektion, senest 2 uger før arrangementet indsende endeligt budget til SAS Group Club’s kasserer.

Efter arrangementet skal sektionen inden 3 uger indsende regnskab og beretning til SAS Group Club bestyrelsen. Sektioner, som viser for lidt aktivitet, eller som ikke følger vedtagne love, kan efter bestyrelsens indstilling opløses på en generalforsamling.

SAS stationer udover baserne i de skandinaviske lande kan, hvis det ønskes, oprette sektioner i.h.t. denne paragraf.

 • 9. Lovændringer

Forslag til ændringer af lovene skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest den 31. december.

Bestyrelsen skal anføre i indkaldelsen til kommende generalforsamling, hvilke paragraffer i lovene, som ønskes ændret og skal i øvrigt give indstilling om forslaget til generalforsamlingen.

Ændringer af klubbens love kan kun vedtages, når mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er det nødvendige antal medlemmer ikke til stede ved første behandling, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling senest 2 uger efter. Her afgøres sagen, uanset fremmødte medlemmer. Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

 • 10. Opløsning

Klubbens opløsning kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, der skal holdes med mindst 2 måneders mellemrum. Der kræves 2/3 flertal på begge generalforsamlinger, før klubben kan opløses.

Såfremt det vedtages at opløse klubben, overgives dens midler til direktionen for SAS Region Danmark, hvor den opbevares i indtil 1 år. Hvis der inden 1 år dannes en ny sammenslutning med lignende formål som den opløste klub, vil de opbevarede midler blive overdraget den nye sammenslutning.

I modsat fald vil efter et års forløb de opbevarede midler blive fordelt mellem bestående hjælpefonde for personalet. Hvis sådanne ikke eksisterer, fordeles de opbevarede midler til andet personaleformål efter direktionens bestemmelse.

Ved opløsning af SAS Group Club bevarer de bestående sektioner deres ejendele.

Ved opløsning og nedlukning af en sektion eller opløsning af en sektion med selvstændgiggørelse til egen klub som formål vurderer SAS Group Clubs bestyrelse om sektionens midler overgår til SAS Group Club eller bliver i sektionen/klubben.

 

Disse love og vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 09. marts 1966.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 01. marts 1972, den 07. mart 1973, den 03. marts 1976, den 02. marts 1977, den 07. marts 1979, den 05 .marts1980, den 04. marts 1981, den 03. marts1982, den 07. marts 1984, den 06. marts 1985, den 05. marts 1986, den 16. marts 1988, den 04. marts 1992, den 09.marts 1994, den 12. marts 2003 den 10. marts 2004, den 14 marts 2007, den 10. marts 2010,                  den 14. oktober 2010 og (forslag) til ekstraordinær generalforsamlingen den 13.marts 2013,    Ekstraordinær GF 12. marts 2015, ekstraordinaær GF 10. marts 2016, ekstraordinær GF 09. marts 2017